משחק הברוחה לדגמ באינטרנט

                                  Ruin Tower קחשמ

הברוחה לדגמ (Ruin Tower):

.רבע לכמ תרצובמ הלשמ תריט רישע ליצא לכל ,ןמוציעב וללותשה תוימינפ .הפקתה לש הרקמבו הלילב הלעש ,רשגה ךרד התייה הדיחיה ךרדהו הריטה ת .םדיקפתב ויה דחוימב ובצוהש םירמושו ,הריטהמ קחרה ,הרימש ילדגמ וני .שארמ םילעבה תא ריהזהלו קוחרמ ביואה תוברקתה תא תוארל ולכי םה .עתפ תפקתמ לולכל אלו ןנוכתהל ןמז ןתנ הז .הלאה םילדגמה דחא תא דימשהל חלשנש םימחולה דחא אוה ונלש רוביגה .לודג ןזרג םע דובעי אלא ,שיערהל אל תנמ לע .הברוחה לדגמב הלאכ םיעוריאל דחוימב םימקוממ םה ,תודוכלמל לופיל אל
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות