משחק הליל ביאו םדא באינטרנט

                                  Adam & Eve Night קחשמ

הליל ביאו םדא (Adam & Eve Night):

.ביא ותשאו םדא יביטימירפה םדאה םיררוגתמ וב תיבב םכמצע תא ואצמת A .הצוחה האציו םולחב המק ךלש תומדה דחא הליל .הוח רובע הכירצ איהש םיטירפה תא גישהל תנמ לע םיוסמ רוזאל סנכיהל .וז הקתפרהב ול רוזעת .המידק ליבשב טטושי ךלש רוביגה .תורחא תונכסבו תונוש תודוכלמב לקתי וכרדב .תומיוסמ תודיחו תודיח רותפל וילע ,םהילע רבגתי ךלש רוביגהש תנמ לע .םימיוסמ םיטירפל קקדזת ,םתוא רותפל ידכ .םתוא אוצמל תוסנלו לכה בטיה ןוחבל םכילע היהי .תמיוסמ הדיח רותפל םכל רוזעיו םיוסמ תודוקנ רפסמב םכתא הכזי ואצמת

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות