משחק טוברש תמאתה באינטרנט

                                  Match Doodle קחשמ

טוברש תמאתה (Match Doodle):

.Match Doodle שדח שגרמ קחשמ םיגיצמ ונא ,ונרתאב רתויב םיריעצה םיר .םכלש בשק תא קודבל ולכות ותרזעב .םיקלח ינשל קלוחמה קחשמ הדש עיפוי ךסמה לע .םינוש םיטקייבוא לש ץבקמ תוארל ולכות ןוילעה קלחב .םיווש םיקלח ינשל קלוחמה לגעמ היהי תיתחתב .םהיניב ןיטולחל םיהז םיטקייבוא ינש אוצמלו םיטקייבואה תא ןוחבל ךי .הלא םיקלחב םתוא םקמלו לגעמה ךותב םתוא זיזהל ידכ רבכעב שמתשהל ךר .ךכל תודוקנ לבקתו ךסמהמ ומלעיי םיטקייבואה ,ןוכנ לכה תישע םא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות