משחק ןימלעה תיבמ החירב באינטרנט

                                  Cemetery Escape קחשמ

ןימלעה תיבמ החירב (Cemetery Escape):

.םימייק תוומה רחאלש םייחהש ןימאמו תויעבט-לע תועפות בהוא אוה ,ןפו .ותוא ודיחפה םיימוקמ םיבלכו םילותח קר ,גירח רבד םוש תוארל חילצה .םישודקה לכ ליל ברע הז יכ ,ןיטולחל ןפוד אצוי תויהל חיטבמ ברעה לב .ונמלועל קומחל םיחילצמ םימיוסמ םירוצי יכ דע ,ירירבשו קד הכ היהנ .הנתשה וביבס םלועהש ןיבה אוהו הנתשה והשמ אבה עגרב לבא ,תכלל לחהו .טלוש תוומה וב םוקמב ראשיהל הצור אל אוה ,רוזחל ךיא אלא ,היהש םוק .תורבקה תיב לש החירבה קחשמב ןכסמה רבחל רוזע

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות