משחק ףרגונאיקואה תא ליצהל באינטרנט

                                  Rescue The Oceanographer קחשמ

ףרגונאיקואה תא ליצהל (Rescue The Oceanographer):

.תאז םישוע םיפרגונאיקואו ותוא רוקחל ךירצ ,ונלש ץראה רודכ ינפ בור .היפרגונאיקואב םיחמומ ידי לע םידמלנ דועו דועו תאז לכ - םיימי םיי .השוע ונלש רוביגהש המ הזו ,םיה דיל תויחל םיכירצ םה ךכ םשל .רתוי םכחו רגובמ ךנוחל רזועו ריעצ ןעדמ ןיידע אוה .ומצעב דרי אוה ,םש היה אל ריכבה ותימע ,הדובעל עיגה ונלש רוביגהשכ .תושדח םוש ויה אל ךא ,העשמ רתוי הרבע .וירחא תכלל טילחהו גאד רוביגה .התוא קפסל לכותו הרזעל קוקז ףרגונאיקואהש חוטב ,ףרגונאיקואה תא לי

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות