Golf Royale.io קחשמ

.לאיור ףלוג io (Golf Royale.io):

.לאיור ףלוג שדחה קחשמב .תושגרמ ףלוג תויורחתב קלח תחקל לוכי התא .ךסמה לע עיפוי קחשמל הדש .לגד ידי לע ןיוצמה לולסמה הצקב רוח היהי .ונממ םיוסמ קחרמב היהי קחשמל רודכה .דחוימ דקונמ וקל וארקת וילע הציחל ידי לע .רודכה הכמ לש ולולסמ תאו וחוכ תא רידגהל ולכות ותרזעב .הכת ,הז ירחא .ךכל תודוקנ גישתו לוג עיקבת ךכו רובל לופיי הז קחרמל ףעש רודכה זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות