משחק Arena Knight. io באינטרנט

                                  Knight Arena.io קחשמ

Arena Knight. io (Knight Arena.io):

.םיקומעה םייניבה ימיל וכלת םלועב תורחא תונידממ םינקחש תואמ םע דח .הנרא הנרא םשב יריבא רינרוטב קלח תחקל ךרטצת ןאכ io. .ךלש תומדה תא רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .םהלש יפיצפסה קשנב שומח היהי םיעצומה םירוביגהמ דחא לכש ורכז .הריזב םכמצע תא אוצמל ולכות ,ןכמ רחאל .ךלש ביריה היהת לוממ .ברק וד ליחתי תואה םע .ךמצע תא ףוקתלו םיביוא תופקתה תוסחב םוסחל ךרטצת .ברקב חצני ובירי תא הנושארל גרוהש הז