משחק םיחרפ הרויה באינטרנט

                                  Flower Shooter קחשמ

םיחרפ הרויה (Flower Shooter):

.עודי אל ףיגנב וקבדנ םיחמצהמ קלח ,םוסק רעיב .ססוג םביבסמש המ לכ וישכע .Shooter Flowers -ב םתוא סורהל ךרטצת .תמיוסמ תוריהמב ללחב םיבבותסמה ךסמה לע םיחרפ תוארל ולכות .חדקא ןקתוי שרגמה לש ינשה הצקב .ותוא עצבלו רודכה לש ולולסמ תאו וחוכ תא בשחל ךרטצת .םיחרפה תא דימשתו ,הרטמב עגפי ןיעלגה זא ,קיודמ ךלש הארמה םא