משחק םידלשו םיבמוז לש העיבצ באינטרנט

                                  Zombies and Skeletons Coloring קחשמ

םידלשו םיבמוז לש העיבצ (Zombies and Skeletons Coloring):

.םיבמוזו םידלש לש םינוש םיגוסל תועפוה םע עיפוהל לכונ ינאו התא ,י .העיבצ רפס םע תאז השענ .וללה תוצלפמה לש ןבל רוחשב תונומת תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .רבכע תציחלב םהמ דחא לע ץוחלל םכילע היהי .דחוימ רויצ חול עיפותו ךלומ חתפיי אוה ןכמ רחאל .םיעבצו תושרבמ רוחבל ולכות ותרזעב .הנומתב םיוסמ רוזא לע ותוא ליחהל לוכי התא עבצ תריחב ידי לע .םושירה תא ןיטולחל ועבצת וללה תויצלופינמה עוציב ידי לע