משחק עבורמ ינפוא ינוציק לזאפ באינטרנט

                                  Extreme Quad Bike Jigsaw קחשמ

עבורמ ינפוא ינוציק לזאפ (Extreme Quad Bike Jigsaw):

.Quad Bike ינפוא ינוציקל שדחה לזאפה קחשמ תא םיגיצמ ונא ,םינורוטק .הלא תויורחתל םישדקומה םילזאפ ןגראל ךירצ התא וב .הלא בכר ילכב םיגהונש םיאטרופס לש תונומת םע תונומת ויהי ךסמה לע .רבכע תציחלב תונומתהמ תחא לע ץוחלל םכילע היהי .המ ןמזל ךלומ ותוא חתפת וז ךרדב .קרפתת הנומתה ןכמ רחאל .תירוקמה הנומתה תא רזחשלו דחי הלא םיטנמלא רבחל ךרטצת תעכ