משחק הווח הרייע באינטרנט

                                  Farm Town קחשמ

הווח הרייע (Farm Town):

.גשגשל ךופהת ,םכתרזעב םיווקמ ונחנאו ,חתפתהל הליחתמ קר איה ,ונלש .האובת לש תינושאר השיכרל ףסכ תצק םג ומכ ,תיאשמו הנטק המדא תקלח , .הריכמל רכמייש ףוגב וסמעהו לוביל וכח ,המדאה תא וררז .תומרה תומישמ תא םלשה .םינוש םירצומ רוצייו שדח דויצ תשיכר ,תועבטמ תורבטצהמ םיבכרומ םהו .רתוי רקי ותוא רוכמל ןתינ ךכ ,רתוי בכרומ רצומהש לככ .האלה ןכו חמקמ רתוי רקי םחלו ,ןגדמ רתוי רקי חמק ,אמגודל