משחק !תאז באש באינטרנט

                                  Pump It! קחשמ

!תאז באש (Pump It! ):

.םדא ינבל ינויח רזועל ךופהל ידכ תונוש תומישמ עצבל לגוסמ היה רומא .דחוימ ןורתיפ תביאש ידי לע היגרנאב ותוא ןיעטהל ךרוצ שי ,דובעי טו .תווצה תא עמש אל והשימש וא ,ועט ישימח םוי יאנכטש וא לבא .ןהמ םיליבומה תורוניצב טובורה לומ תובאשמ המכ ועיפוה רבד לש ופוסב !Pump It קחשמב ךלש המישמה .טובורל תורישי רבוחמ תורוניצהמ הזיא ןותנ ןמזב עובקל ךליבשב הז .ושאר תא ץצופי אוה ,אל םאו ,דובעי טובורה ,ןכ םאו ,ךתעדל ,ןוכנה ף