משחק ואמ ואמ רייצל ךיא באינטרנט

                                  How to Draw Mao Mao קחשמ

ואמ ואמ רייצל ךיא (How to Draw Mao Mao):

.הלש הריציל הסנכוהש הדובע המכ לע םיבשוח אל ונא תובורק םיתעל ,רוב .תונוש תוחונתב רוביגה לש תונומת רתוי ילוא וא ,תואמ רייצל שי ,תחת .ואמ ואמ רייצל ךיא טרסב תריוצמ תומד רייצל השק וא לק המכ תולגל לו .ואמ ואמ לעה לותח תא גיצהל ךירצ התא .םינותנה ראתמה יווק ךרואל רשפאה לככ תקיודמ הרוצב םיווקה תא רייצל .רובעיו םייחל ררועתי ךלש םושירה