משחק תוירכוס תייבוק באינטרנט

                                  Candy Cube קחשמ

תוירכוס תייבוק (Candy Cube):

.םכלש היצנגילטניאה תא ןוחבלו שגרמ לזאפ רובעל ולכות Candy Cube לש .ןוילעה וקלחב תונוש תוינועבצ תויבוק ומקומי וילע קחשמ שרגמ היהי ך .םיוסמ עבצ םע תודדוב תויבוק ןתוא ועיפוי ךסמה תיתחתב .הדשה ביבס םתוא זיזהל ולכות הרקבה ישקמ תרזעב .קורזלו עבצ ותואמ םידגונמ םיצפחב םתוא םישל םכילע היהי .ךכ לע תודוקנ לבקתו ץצופתת םיטקייבואב העיגנ