משחק GT שיבכ תינוכמב הגיהנ באינטרנט

                                  GT Highway Car Driving קחשמ

GT שיבכ תינוכמב הגיהנ (GT Highway Car Driving):

.תומיוסמ תוקידב רובעל הילע ,ינומה רוצייל סנכית הנוכמהש ינפל .טרופס תוינוכמ לש םישדח םימגד ןחביש גהנ תויהל םכל עיצהל םיצור ונ .ךלש תינוכמב ןושארה םוקמב תרחב ,קחשמה ךסומב תרקיבש רחאל .ריהמה שיבכה לע םכמצע תא אוצמל ולכות ,ןכמ רחאל .המידק רהמי זגה תשווד תא ףחוד התא ,תואה םע .הנואתל סנכיהלמ ענמיהלו םינוש םיבכר ףוקעל םכילע היהי .האבה הקזחה תינוכמב רוחבל ולכות ,הנושארה תינוכמה ןחבמ תא םייסתש