משחק תרתסומ תוינוכמ תפיטש באינטרנט

                                  Car Wash Hidden קחשמ

תרתסומ תוינוכמ תפיטש (Car Wash Hidden):

.Wash Wash Hidden שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתאב רתויב םינט .םינוש םילדגב םירתסנ םיבכוכ שפחל ךרטצת וב .ךלש ךסמה לע תוינוכמ תפיטש הארת .תודמוע תוינוכמו םישנא הארי הז .לכה תא בטיה ןוחבל וכרטצת תעכ .רבכעה םע וילע ץחל ,שפחמ התאש טירפה תא אצמתש עגרב .ורובע תודוקנ לבקמו הז טקייבוא רחוב התא ,ךכיפל .קחשמה לש האבה המרל רובע ,םיבכוכה לכ תא אצמתש רחאל