משחק רהה רפכמ החירב באינטרנט

                                  Escape From The Mountain Village קחשמ

רהה רפכמ החירב (Escape From The Mountain Village):

.רהה רפכמ החירב ירותסמו עודי אל יררה רפכב תייהש ןיימד .הזמ תאצל ךרטצת וישכע לבא ,רכוז אל התא ןאכל עיגת ךיא .ךביבסמש המ לכ תא רוקחל ךילע הליחת .םוקמ לכב םירתסומ וא םירזופמה םינוש םיצפח שפח .םיוסמ גוסמ תודיחו תודיח רותפל םכל ורזעי םה .שפוחל רתוי דחא דעצ ךתוא תברקמ רתופ התאש הדיח לכ