משחק אמא יקתממ רצוא באינטרנט

                                  Mummy Candy Treasure קחשמ

אמא יקתממ רצוא (Mummy Candy Treasure):

.םירצמ לש תודימריפה תחאב היח המודק הימומ .המדאה ינפל תחתמ קומע תונומטה םסק תוירכוס ףוסאל ידכ הדימריפה תא .הז םע הל רוזעל ךרטצת Mummy Candy Treasure קחשמב התא .ץראה רודכ ינפ לע תבצינה ,הימומה תא תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .המדאל תחתמ ורזופי תונוש תורוצב תוירכוס .הידיב דחוימ רוטלופינמ היהת אמאל .תוירכוס סופתתו המדאל תחתמ ותוא ךימנת איה ךתגהנה תחת .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ךל איבי ךושמתש טירפ לכ