משחק ןטקה בכורה באינטרנט

                                  Little Rider קחשמ

ןטקה בכורה (Little Rider):

.ותודלימ םיעונפוא בבוח םוט םשב ריעצ רוחב .ולש םינושארה טרופסה ינפוא תא תונקל חילצה אוה ףסכ ךסחו לדגשכ .ןטקה בכורה קחשמב ול רוזעתו הז תא קודבל הצור אוה םויה .תיברמ תוריהמ גישי הגרדהב ,שיבכה ךרואל המידק רהמי ךלש רוביגה ,עו .הנתשמ ישוק לש םיבוביסו תוציפק ,םילושכמ שוגפי וכרדב .תירשפאה רתויב ההובגה תוריהמב םינכוסמה םיעטקה לכ לע רובעלו שיבכה