משחק דנלאיבמוז באינטרנט

                                  Zombieland קחשמ

דנלאיבמוז (Zombieland):

.םיבמוז םע תויעב ועיפוה םש ,דנלאיבמוזל ךלת התא .םילטרופ הארמ םיררועמה חוכ יווק תמוצב תמקוממ וז הרייע .היבשות לע ומייאו ריעה תא ואלימ ,םיקדסה לכמ ולע םיתמהו וחתפנ בוש .קוצממ רטפיהל םהל רוזעל םכמ םישקבמ םיימוקמה .המדאה ינפ לע עיגת יבמוז הספילופא תרחא ,םילטרופה לכ תא רוגסלו בב .הז תא רובעל ידכ המר לכב םתוא םישפחמ ,םיזזו םיעיפומ םה ,תומלועה