משחק קסילבוא לליק באינטרנט

                                  Cursed Obelisk קחשמ

קסילבוא לליק (Cursed Obelisk):

.םיקסילבואל המודב ,םירזומ ןבא ידומע םיגולואיכרא וליג ,קיתע הרובק .המדאה יבוע תחת ואבחוה הכ דעו םירזומ םילמסב םיאלמ םה .םינבאה תא וארשכ תוניצרב ושגרתה םיימוקמ םיבשות .הרצ היהי הז תרחא ,הרזחב םתוא רובקל םינעדמה ינפב ןנחתהל וליחתה ם .הספילקופאה תא םלועל ואיבי ולא םידומע ,הקיתע הדגא יפ לע .םידליל הדגא רופיס ,הרוהט תרופיסכ הדגאב בשחתהב ,םהל בישקה אל שיא .תוידוסיב וקדבנו וקונ םיקסילבואה .רוחש לטרופ חתפנו הדער המדאה ,לוחכב וצצונ תובותכה ,ןבא לע בצחנש .הביבסב היהש ימ לכ תא דימ וסרהו םהירוח לע וספיט םימויא םירוצי דצ .רחא םלועמ תוצלפמה םע תמעתהל ךירצ התא וישכעו סנב תדרש