משחק ברק תווצ באינטרנט

                                  Combat Crew קחשמ

ברק תווצ (Combat Crew):

.תויהל לוכי אל הז תרחא ,יטננימוד דיקפת אלמי ןיידע םדאה ךא ,םידקת .םידגנתמ דוקפת ירסח ברק םיטובור לש אבצ וב יאבצ רוטלומיס אוה המיח .דיצל אשומ התאשכ םישק םיאנתב דורשל ךירצ התאו ,ופקתי םה .םישק םייתימא םיאנתב ךיתולועפ לכ תא םזיטמוטואל איבהל תנמ לע דחוי .לזרב ילייח תורשע תחנה ךות ,רשפאה לככ בר ןמז םייחב ראשיהלו דמעמ