משחק הספילקופאה ירחא באינטרנט

                                  After The Apocalypse קחשמ

הספילקופאה ירחא (After The Apocalypse):

.תושונאה ןעמל ןיד קספל הכפה תמדוקה תובקעב האבה הפיגמה יכ הארנ .היתובקעב האב הספילקובאהו סואכ שחרתה ,התמ הלכלכה ףוס ףוס .וששואתה לוכיבכו םילוח ברקב ועיפוה תויצטומ ,תונתשהל ליחתה םילקאה .הראטרטב לגלגתמ םלועה לכ םהבש םיאנתב םיענ דואמ אל הז לבא ,ידמל ה .דורשל איה הרתונש הדיחיה המישמה ,רבעה תלחנ ןה רבעה תויעב לכ .תיסחי תוחיטבב תויחל לוכי התא ובש םוקמ שפחלו קשנ ילכ ףוסאל ,Afte