משחק םידש גורהל באינטרנט

                                  Kill demons קחשמ

םידש גורהל (Kill demons):

.ןטשה דוקיפב םידש אבצ תרוצב םויא הווהתמ ,ונלש ריעצה ףושיכה תררוג .ןאכ הנופ אל ןבא ריאשהל םינווכתמ אל םהש רורב לבא ,עודי אל ונלש ר .תומוסק תולוכי הל שיש ןאכ הדיחיה איהש ןוויכמ ,גורהל םידשב טיהל ה .םגיהנמו םיספה לכמ םידש תדמשהב תבכרומ איהו המישמה םע דדומתהל הרו .ריוואב תורישי דימשהל ידכ ביואה תא תוצחל םהילע ,םיימשב שא יווק ר