משחק 2 ריעב םידיחפמ םירופיס באינטרנט

                                  Scary Stories In City 2 קחשמ

2 ריעב םידיחפמ םירופיס (Scary Stories In City 2):

.המויק ךלהמב תושונאל הרק אלש המ .תונוש םיכרדב קזוח לע ןמזה לכ םיקדבנ ונחנאש שיגרמ הז .םוחתל רבעמ רבכ אוה ונריעב הרקש המ ךא ,םישנאל םירכומל וכפה רבכ ם .הלילה תועשב רקיעב ,םלעיהל ולחה םישנא הנורחאל .ףקות רחא שופיחב ולפנ םירטוש .תורשעב םימלענ םישנאש ןוויכמ תאז תושעל לוכי וניא דחא םדא ךא .הלילב תאצל םלוכ לע רוסאו רצוע זרכוה .םילבנה תא רתאל ךלוה ,יעצבמה קותינה תרגסמב ,התא קר .2 ריעב םידיחפמ םיטרסב ןתוא סורהל ךירצ התא זא ,תונכוסמו תויתימא