משחק ןכוסמ רז סיסב באינטרנט

                                  Dangerous Alien Base קחשמ

ןכוסמ רז סיסב (Dangerous Alien Base):

.םתוא רוקחל ידכ הניפס םשל וחלש המדא יליתו ,םידאמ תכלה בכוכב ולגת .םהיניב םתאו עיגה אבצ ישנא לש ןטק קותינ ,אבש הרקמל ,םינעדמ םע דח .דואמ ליעומכ ררבתה לכה ,השעמל ךא ,אוושל הזש ורמא םיבר .רזומ סיט ילכ קפואב עיפוה ,סיסבה תא קודבל ולחהו ותחנ םיעיגמה לכש .תויטסטנפ תוצלפמ ומכ וארנש דואמ םידיחפמו םירזומ םירוצי םירוצי םש .ותוא ריזחהל םיצור םהו םהל ךייש היה הארנכ סיסבה .תלביק קרש המ תא ריזחהל אל ,ןכוסמה םירזה סיסבב ךמצע לע ןגהל ךירצ