משחק 2 דחוימ תוחוכ רוביג באינטרנט

                                  Special Forces Hero 2 קחשמ

2 דחוימ תוחוכ רוביג (Special Forces Hero 2):

.תרחבומ הדיחי איה תרשל דובכה ךל שי הבש תדחוימה הדיחיה .תוירשפא יתלב טעמכ ,תושק רפוס תורחבנ ךרובע תומישמהש הביסה וז ,בו .םיטסירורט ידי לע ףקתוהש ,ידוס סיסבב םירהה לא תכלשוה םעפה .ער ןיינעהש תנבה דיימ םוקמל תעגה .וילא ואבש המ תא ףוסאל ידכ רקנובל סנכיהל ולכוי בורקבו חטשה יבחרב .2 םידחוימה תוחוכה רוביגל םיכלוה אל םהש רורב ,ענכיהל ,ברחה יריכש .רתתסהל ןווכתמ ךניא ךא ,קיזת אל תוריהז