משחק / לפרעב םיללצ באינטרנט

                                  Shadows In Fog קחשמ

/ לפרעב םיללצ (Shadows In Fog):

.ול הפיצ אל שיאש ,ףקתוה ךלש יאבצה סיסבה .תרשמ התא םהיניבש ,ןטק קותינ ידי לע רמשנ אוה ןכלו ,תדחוימ תובישח .וגרהנ ךיתימעמ תיצחמו המומה התייה ברח יריכש תצובק לש היופצ יתלב .םהיתודמע לע רומשל םינווכתמו תוחוכ ופסא תוריהמב וראשנש הלא ךא .תרובגת ךילא וחלשייש הווקת שי זא ,הפקתהה לע המרגוידר חולשל תחלצה .םיביואה לכ תא דימשהלו ןגהל ךירצ התא םייתניב .הלק הרטמל ךופהל אל ידכ ,םיחותפ םיחטשל וכלת לא ,תוחונ תודמעב ורח