משחק הליל יחצור באינטרנט

                                  Night Killers קחשמ

הליל יחצור (Night Killers):

.ןוסא הכמ זאו הטילשמ םיאצוי םה םיתיעל ךא ,תונכוסמ תולחמ דגנ םינו .םיגולוריו ינעדמ לש הצובק הדבע ןהב תודבעמה תחא םע הרק הז .יתוכאלמ ןפואב לדוגמ ,דואמ ןכוסמ ןז לש הפילד התייה .ישונאה הארמה תא ךיפה יתלב ןפואב הנישו תוריהמב הנתשה ףוגה זאו ,י .הלילב קר דוצל ואציו ,רותסמב דואמ םיבוט ויה םיטנטומה .םינימזה םיעצמאה לכב םמצע לע ןגהל םיכירצ םוהיז אלל ורתונש םיטעמ .Kill Killers -ב תוצלפמ םע םחלית התא זא ,שובכל היה לוכי אל ףיגנה