משחק 2 גורהל הנרא באינטרנט

                                  Killings Arena 2 קחשמ

2 גורהל הנרא (Killings Arena 2):

.תנכוסמ הכ הנוכשב דשח אל םיבשותהמ דחא ףא ירהו ,ךלש םידיליה עבורב .אבצה ידי לע קתונ רוזאה ,ונופ םישנא .תוכסמבו יאבצ דויצב םירזומ םישנא ועיפוה עתפל ךא .ףיגנה תא ףוסאל ידכ הארנה לככ ,הדבעמל ץורפל ולחה םה .2 הנרא סגניליק תריזב םיטסירורט םע ברקה - תרחא המישמל רובעל ךילע .הזה עבורה תא בוזעל ןכוסמ ףיגנל רשפאל רוסא