משחק גרהה תריז באינטרנט

                                  Killings Arena קחשמ

גרהה תריז (Killings Arena):

.המדא תדיער - עבט ןוסאמ עיתפמב הלבס ךתדלוה ריע .הזכ רבד ןאכ היה אל .דחא רוזאב קר שחרתה המדאה םורק לוטלטש אוה רתויב םיהדמה רבדה לבא .ושממתה אל וללה תוחנהה ךשמהב ךא ,המדאל תחתמ ץצופתה והשמש דשח היה .תרתלואמ הלבזמ הכפהו םשל הפשאה לכ תא תחקל הלחה הרהמ דע :םקשל ןתי .םיליגרתו םינומיאל חטשב שמתשהל טילחה ,םינכוסמ םירמוח רחא רוזאה ת .גרהה תריז לש ןושארה בלשב ופתתשת םתא .ברח יריכשל ודגנתי םידחוימ תוחוכ