משחק הלבזמה לע םיחצור באינטרנט

                                  Killers On Dump קחשמ

הלבזמה לע םיחצור (Killers On Dump):

.תוברוחל וכפהנ םירעה בורו םלועה תא ףחס המדא תודיער לג .תושונאה לע הדיחיה הפקתמה אל הז לבא .חטשה ינפ לע ואצמנ יטילואילפה זאמ םש ויהש םיקדייח ידראילימש ךכל .םיבמוזל םתוא וכפהו ,םדא ינב רובע םיינלטק ויה םה .המלש היכרנא חתפתההו המדאה ייחל טלחומ סואכ ןיטולחל סינכה הז .םהמ דחא התאו הדבע הקזח תוניסח הארנה לככ ,םוהיזל דגנתהל וחילצה ם .Killers On Dump -ב דורשל ךירצ התא וישכע יכ ,ךפהל וא לזמ ךל שי ם .ענמנ יתלב אוה םיבמוז םע שגפמש רמואש המ ,רצובמה ךתיבמ גורחל ךירצ