משחק לפאה םיבמוזה זוחמ באינטרנט

                                  Dark Zombie District קחשמ

לפאה םיבמוזה זוחמ (Dark Zombie District):

.לפאה םיבמוזה זוחמב דובעל תכלל ךירצש רמואש המ ,ברקתמ ברעה .םייברע ןיב תעשב לעפומש םיבמוז דייצ התא .העיקשה רחאל קר דיצל ואצי הלא ךא ,הצחמל תוקרופמ תויווג רתונ ינשה .הלילב דיצ ספספל אל ידכ םיירהצה רחא תועש קיפסמ לבקמ התא .תטלחומ תורקפה שי ריעב וישכע ,בוחר לכב אוצמל ןתינ תשומחת ,םינכומ .םכלש רמשמה לע ויה זא ,רתוי םיריהמו םיימומרע םישענ םיתמ םישנא