משחק לזאפ ןוליס סוטמ באינטרנט

                                  Jet Planes Jigsaw קחשמ

לזאפ ןוליס סוטמ (Jet Planes Jigsaw):

.Jet Planes Jigsaw שדחה לזאפה קחשמ תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתאב רתוי .ןוליס יסוטמ לש םינוש םימגדל םישדקומה םילזאפ ופסאת וב .תונומת תרדסב ךסמה לע ךינפל םתוא הארת התא .ךינפל ותוא חתפת ךכבו ,רבכע תציחלב םהמ דחא תריחב ידי לע .ףפועתת הנומתה ןכמ רחאל .דחי םתוא רבחל ידכ םשו הדשל הלא םיטנמלא ריבעהל ךרטצת תעכ .אבה בלשל רובעתו תודוקנ לבקת ,סוטמה תנומת תא רזחשתש רחאל