משחק לזאפ פמארט באינטרנט

                                  Trump Jigsaw קחשמ

לזאפ פמארט (Trump Jigsaw):

.פמארט דלנוד אישנה דמוע הקירמא ומכ הנידמ שארב עגרכ .וזה תוינידמה תא םכל ריכהל םיצור ונא ,לזאפ פמארט לש םילזאפה תרדס .אישנה ייחמ תוניצס תוארנ ןהילע תונומת תרדס היהת ךסמה לע םכינפל .רבכע תציחלב םהמ דחא לע ץוחלל םכילע היהי .תוכיתחל ררופתי אוה המ ןמז רחאל .דחי םתוא רבחל ידכ םשו הדשל הלא םיטנמלא ריבעהל ךרטצת תעכ .הילע תודוקנ לבקמו תירוקמה הנומתה תא שדחמ ביכרמ התא ,ךכ