משחק תוחתפמה תעבש דוס באינטרנט

                                  Secret of Seven Keys קחשמ

תוחתפמה תעבש דוס (Secret of Seven Keys):

.םימוסק דוס תוחתפמ העבש אוצמל ידכ םימסקה רעיל ךלה ונלש ירותסמה ר .ליבקמ םלועל ותוא חלשיש לטרופ אוצמל וילע רעיב .רוחש טסיווט וירוחאמ עיפוה ,טושפ לכואב וחוכ תא קזיחו שאה ביבס םמ .המרופטלפה םלועב םכמצע תא ואצמו וכותל וללצ ,לטרופה םצע והז .םילבחה ךרואל לוחזלו תוגרדמב עונל ,היגרנאה ירודכ לכ תא ףוסאל ךרו .תוחתפמה תעבש דוסב אוצמל ךירצש םירתסנ תוחתפמ שי והשפיאו ,השדח המ