משחק 2q20 באינטרנט

                                  2q20 קחשמ

2q20 (2q20):

.הירוה לש ןורחאה לוכשה תא הדרש הלא םשב תרגבתמ הרענ .הז םע םילשהל הדליל השק ןיידעו םיכופה הייח תא ךפה הז .רופאו רוחשב עובצ לכה ביבסמש הארנ .םיבאוכ תונורכיז םיררועמ וא םיליהבמו םידיחפמ םיליגר םיצפח .2q20 ב הלש לקשמה יוויש תא בישהל ןיינעל רוזע .המ הנשמ אלו ךישממ הז ,רמגנ אל ךייח תא להנל ,שדחמ תויחל ליחתהלו .הנתשי לכה ןוכנ לכה ושעת םא ,םיצפח ופסא ,רדחב ובבותסה