משחק םינהמ םיעבצ באינטרנט

                                  Fun Colors קחשמ

םינהמ םיעבצ (Fun Colors):

.ןיינעמו הנהמ העיבצ קחשמ םכרובע ונכה .ונלש םיילאוטריווה םילכה תועצמאב הצור התאש המ תא ךמצעל רייצל םג .קיחצמ שאלפו תבהואמ הספוק ,בכר ילכ ,םיחרפ ,םייח ילעב ,םיעוצעצ :ם .ןיינעמ והשמ םמצעל ואצמי םלוכ ,תונבלו םינבל םיאתמ קחשמה .בר ןמז ךשמל ךלש ןמזה תא תחקל ידכ קיפסמ ךל שי תונומת שש לש טס לכ .תושרבמו םיעבצ ךל קפסנ ונחנאו ,ךלשמ והשמ גיצה ,בוט רייצל עדוי ךמ