משחק יטנווקה ריסאה באינטרנט

                                  The Quantum Prisoner קחשמ

יטנווקה ריסאה (The Quantum Prisoner):

.בר ךרע ילעבו םירידנ םיאצממ םיאצמנ אל תובורק םיתעל ךא ,דואמ ןיינ .ךלש עוצקמל תיתימא הבהאו תונלבס ךירצמ הזו םינשי םירבש לש תומירע .לזמ ירב איה םיטנווקה ריסא תרוביג .ןפוד אצוי יטיפרגו קיתע לספ היה הב ,הרזומ הרעמ וליגו הריפחב בר ן .םמצעב םיירהצ תחוראל ואציו ץע ימוגיפו הרואת ונקתה הרעמב םידבוע .המצע ביבס לכתסהל הטילחהו האצמ איהש המ תא רוקחל הטוהל הדליה .תאצומ איהש המ תא וקדבו התיא וכל