משחק ןייטשנקנרפ תעיבצו םידפרע באינטרנט

                                  Vampires and Frankenstein Coloring קחשמ

ןייטשנקנרפ תעיבצו םידפרע (Vampires and Frankenstein Coloring):

.ןייטשנקנרפ יעבצו םידפרע שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ונלש רתויב םינ .ןייטשנקנרפו םידפרע לש ןבל-רוחש תונומת םיארנ םיפדבש העיבצ רפס ךל .הלא תויומד םע עיפוהל םכילע היהי .ךינפל התוא חתפ ךכבו רבכע תציחלב תונומתהמ תחאב רחב ,ךכ םשל .דחוימ רויצ חול עיפוי ןכמ רחאל .םושירב יפיצפס רוזא לע עבצ חרומ זאו עבצ רחוב התא ותרזעב .האלמ תוינועבצל הנומתה תא ךופהל ולכות הגרדהב זא