משחק תיטמוטוא הרירג באינטרנט

                                  AutoDraw קחשמ

תיטמוטוא הרירג (AutoDraw):

.ונלש הקירה תילאוטריווה ריינה תסיפ תא רייצתש םיצילממ ונא .רדהנ םושיר לבקל ולכות ,םייתונמוא תונורשכ םכל ןיא םא םג .תרייצש םירבדל תושטולמ תויורשפא ךל עיצי קחשמה ןוילעה קלחב יקפואה .ךלש םוקמב עיפות איהו הרחבנש הנומתה לע ץחל .שדח והשמ ףיסוהלו ריוצש המ תא עובצל ולכות ,תיכנאה תילאמשה תינולח .יטמוטוא רויצב הצור התאש המ תא ךמצעל רייצ ,םיזמר הצור ךניא םא