משחק תובוב תיב לש העיבצ רפס באינטרנט

                                  Doll House Coloring Book קחשמ

תובוב תיב לש העיבצ רפס (Doll House Coloring Book):

.העיבצל תובובה רפס לש שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתאב רתויב .תובוב תיב לש הארמ םע עיפוהל לוכי התא וב .ןבל רוחשב ויתונומת תא תוארל ולכות .רבכע תציחלב תיפיצפס הנומת רוחבל םכילע היהי .ךינפל ותוא חתפת ךכ .הנומתב יפיצפס רוזא לע ותוא ליחהל ידכ עבצ רוחבל וכרטצת ,תדחוימ ת .הארמ ורובע רוציל ולכות ךכ