משחק םיסוטמ טנגמ באינטרנט

                                  Aircraft magnate קחשמ

םיסוטמ טנגמ (Aircraft magnate):

.םלוכ ידי לע רכומ אוה ,רתויב חוטבהו ריהמה הרובחתה בצמ - םיסוטמ .חתפתי קסעהש לככ הז תא חיוורת ,בר ןוה שרוד אל הזו הפועת ןוקייטל .שדח םגד ולבקו םהיניב ורבחי ,םיהז םיסוטמ ינש ועיפוי םיקחשמה חטשב .ךלש יצה תא גרדשת ,ךכיפל .ףסכ ךל חיוורהלו תעבטה שיבכב בבותסהל םהל ןת ,הסיטב םימייק םיסוטמ .םישדחה םימגדה לכ תא לבקל ךישממ התא םייתניבו