משחק תיקיז יעבצ באינטרנט

                                  Chameleon Colors קחשמ

תיקיז יעבצ (Chameleon Colors):

.ןתוא בבוסה םלועל לגתסהלו ,ןרוע עבצ תא תונשל תועדוי ןהש ךכב םירח .וילע ןגהל תורחא םיכרד ול ןיאו ,ןכסמה תא ףורטל םיסנמ םלוכו םלוכ .םיינועבצ בר םיעוביר תועצמאב ךתיא קחשי אוה האנהב לבא ,עבצ ותואב .םינוש םימוקימב תוינועבצ תורוצ לש הצובק עיפות הדשה תיתחתב .תיקיז יעבצב םירכוז םתאש המ תא רזחשל ולכות םש ,אתב ןבל ןידסל ורב