משחק יאקיטמתמ באינטרנט

                                  Mathmatician קחשמ

יאקיטמתמ (Mathmatician):

.תוטושפ תואמגוד תרזעב עדמב טולשל ולחהו םידלי םעפ ויה םילודג םיאק .ונלש יאקיטמתמה קחשמב רבדה ותוא תא ךל םיעיצמ ונא .יתימא רפס תיב חולל דואמ המודה ונלש ילאוטריווה עובצה חולה הנה .תפסות וא רוסיח ,הקולח ,לפכ :תואמגודב שמתשתש תיטמתמה הלועפב רחב .ןימימש לוחכה שלושמה ץחה לע ץחלו הבושתה תא ןיזהל ךילע תדלקמה תוע .תודוקנ האמ עלוק התאשכ השדח המרל רבעו תודוקנ לבק ,הנוכנ הבושת לכ