משחק יבמוז יברד באינטרנט

                                  Zombie Derby Drift קחשמ

יבמוז יברד (Zombie Derby Drift):

.תעה לכ הנתשי םרפסמש ,םכלש םיבמוזהו תינוכמה קר ויהי קחשמה יצורימ .יבמוז יברד ףחסב המרה תא םילשהל ידכ הריזב םיטטושמש םיתמה לכ תא ץ .תינוכמה תא ףיקהל ,ךתוא ףוקתל וסני וליפא םה .תודוקנ לבקמ התא סרה לכ לע ,םיבמוז ינומהב לקתנ ,רישכ ןמזה לכ .השדח תינוכמל השיגה תחיתפ לע זבזבל ולכותש תועבטמל וכפהי וגשוהש ת .גוהנל רתוי החונו הנימא איה ךכ ,רתוי הרקי תינוכמהש לככו ךסומב םי