משחק תורוצה תא םאתה באינטרנט

                                  Match The Shapes קחשמ

תורוצה תא םאתה (Match The Shapes):

.תוצובק יתשל קלוחמ ,קחשמה שרגמ תא ואלימ תונהמ תויומד .רורב הוותמ םהל ןיאש םיצפח וא תונב ,םינבל אלו ,םכילא תונווכמ ויה .םיהז תוגוזב םירבוחמ תויהל םיכירצ םה ךכ םשלו חטשהמ םיטנמלאה לכ ת .תודוקנ רשע חקיי ןכמ רחאלש דעצ לכו ,תודוקנ האמ ולבקת ,רוביחה רבע .רתויב תובוטה רוביחה תויורשפא רחא שופיחב דקוממו רהזיה ,ןכל