משחק וירמ רפוס עבטמ תואקתפרה באינטרנט

                                  Super Mario Coin Adventure קחשמ

וירמ רפוס עבטמ תואקתפרה (Super Mario Coin Adventure):

.וילע רבד ותוא רמול לוכי אל התא ץוח יפלכ ,השירפ ליגב טעמכ רבכ וי .תושדח תואקתפרהל ןכומו זילע ,זילע םג אוה .ףסונ לויטל ותיא תכלל ולכות ,עבטמ וירמ רפוס תואקתפרה קחשמב עגרכו .בהז תועבטמ ףוסאל איה ותרטמ ,דימת ומכ .ףושנל ךירצ וירמו ,תושדח תושובלת לע לכה הליב הכיסנה קסרפא ,קיר ב .םיקוריה עצמה ירושימב לייטל חמשמ רוביגה לבא .םילושכמ לעמ יאשחב ץפקיש ךכ רוביגה לע ץוחלל ,דבלב תחא דיב טולשל