משחק םילותח תומחלמ באינטרנט

                                  Cat Wars קחשמ

םילותח תומחלמ (Cat Wars):

.ףרוט ומכ ףוקתלו טורשל ,ךושנל הלוכי איהש ןיימדל השק ,קותמו הביח .םוי ידמ םהייח לע םחליהל םיצלאנ םהש ןוויכמ ,רצח ילותח לצא הרקמה .תויתימא םילותח תומחלמב ופתתשת ,תומחלמה לותח קחשמב .ןפקות גפש הפשאה לע תויקינקנ לש הרובח ךילשה ךומס טקרמרפוס יכ הדב .םיעות םילותח ברקב יתימא חבט ררוע הז .וגצוהש תויטמתמה תולועפהמ תחא לכ זאו לותח רחב .םכלש לותחה אוה םהמ דחאו םיבירי ינש וארת .הווהתמה אמגודל תונוכנה תובושתה תא תוריהמב רוחבל םכילע ךכ םשלו ,