משחק 8 תויפוקש תדיח באינטרנט

                                  Slide puzzle 8 קחשמ

8 תויפוקש תדיח (Slide puzzle 8):


.גת תא םיביכרמש תומוקמה לע םיעובירה םוקמהשכ רחבת הנומתב היהי רבדה שוריפ .הנומתה לע דקמתהל ךירצ התא ,ליגרכ ,םירפסוממ םניא םה ,תודיח לש תיטרדנטס הצובק - .דומח י'גני'ג לותלתח הפצמ אוה זמרה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע